Co-chair: Min Yi, Kun Yang

Officers:

Fintech: Ying Guo,  Zheng Cao, Xiashuai Huang, Elise Zhang, Anna Wei

Biotech: Qingwei Sun, Yuchao Li

Quant: James Wang, Yuan Yuan

Social: Lin Shen, Chuanchuan Zhang

Treasury: Ying Guo, Zaoping Li, Chenchen Zhu

Marketing/IT: Xiaoping Zhou, Wenyu Xiong, Apollo Chow

Project Manager: Lina Ji

Brand Image Designer: Yichen Zhu

Overseas: Tianyu Lu, Xiangyu Shi

Please wait...

Join our mailing list

If you want to join our mailing list for future BCIC seminar, roadshow events or job information, please leave your name and email.