Co-chair: Min Yi, Kun Yang

Officers:

Fintech: Ying Guo,  Zheng Cao, Xiashuai Huang, Elise Zhang, Anna Wei

Biotech: Qingwei Sun, Yuchao Li

Quant: James Wang, Yuan Yuan

Social: Lin Shen, Chuanchuan Zhang

Treasury: Ying Guo, Zaoping Li, Chenchen Zhu

Marketing/IT: Xiaoping Zhou, Wenyu Xiong, Apollo Chow

Project Manager: Lina Ji

Brand Image Designer: Yichen Zhu

Overseas: Tianyu Lu, Xiangyu Shi